fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen BeWolved en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. 

Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding 

Inschrijven voor een opleiding kan enkel via de website of na een offerte op maat gemaakt door BeWolved. 

BeWolved behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 

Artikel 3. Annulatie

3.1 Van een inschrijving voor een opleiding van de online modules 

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar info@bewolved.be . 

De annulatiekost bedraagt 10%  wanneer je meer dan 30 dagen voor de startdatum annuleert.  Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.  Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan BeWolved.  De inschrijving verplaatsen naar een andere editie van die opleiding kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start gebeurt. 

3.2 Van een traject op maat   

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar info@bewolved.be 

Bij annulatie van een traject op maat binnen de acht (8) dagen na ondertekening van de offerte is geen schadevergoeding verschuldigd. 

Bij annulatie van een traject op maat voor de opstart van het traject is 30% van het totale offertebedrag verschuldigd als schadevergoeding. 

Bij annulatie na opstart van het traject, dienst voldaan te worden voor alle geleverde prestaties met een bijkomende schadevergoeding van 30% van het totale offertebedrag van het traject.

Artikel 4. De betaling 

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een online traject (elke inschrijving via de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training, ofwel via de maandelijkse domiciliering.  

BeWolved bankrekening BE32 7310 5282 8902  

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk te protesteren. 

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. 

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro per maand.. 

Artikel 5. Intellectuele eigendom 

5.1. De Klant erkent dat alle informatie die het voorwerp uitmaakt van of vatbaar is voor intellectueel- of industrieel eigendomsrechtelijke bescherming, zoals onder meer (zonder daartoe beperkt te zijn) alle teksten, afbeeldingen, schema’s, lijsten, scripts, lay-out, logo’s, merken, beeld- en filmmateriaal, software of databanken (hierna de ‘Intellectuele Eigendom’) die BeWolved aan de Klant ter beschikking stelt in het kader van de deelname aan of de inschrijving voor de activiteiten of producten van BeWolved door de Klant, uitsluitend de eigendom is van BeWolved of waarvoor BeWolved een exclusief gebruiksrecht heeft. Alle rechten op de Intellectuele Eigendom zijn wereldwijd voorbehouden. Dit geldt eveneens voor alle Intellectuele Eigendom die aan de Klant ter kennis komt, medegedeeld of ter beschikking gesteld wordt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst met BeWolved. De Klant kan de Intellectuele Eigendom enkel maar gebruiken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met BeWolved dit is steeds een strikt persoonlijk gebruik. 

5.2.  In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant onmiddellijk elk gebruik van de Intellectuele Eigendom stopzetten en, indien van toepassing, op het eerste verzoek van BeWolved die Intellectuele Eigendom teruggeven aan BeWolved. 

5.3.  De Klant erkent de geldigheid van de Intellectuele Eigendom en zal er zich van onthouden om deze Intellectuele Eigendom op enigerlei wijze aan te tasten (onder meer maar niet beperkt tot het geval van namaak) of er op enigerlei wijze zelf of via een derde een depot of registratie voor aan te vragen. 

5. 4.  Niets van de Intellectuele Eigendom, zelfs gedeeltelijk, mag door de Klant openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast onder enige vorm ook of op enige wijze, hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt: druk, offset, fotokopie, digitale, elektronische of optische beeldopname, scanning, microfilm, geluidsopname, band of plaat, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, behoudens de uitdrukkelijke, schriftelijk en voorafgaande toestemming van BeWolved of van de rechthebbende. Voorgaande geldt eveneens voor het reproduceren, het vertalen of aanpassen (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt persoonlijk van aard is of (iii) voor het overnemen in enig nieuwsmedium (dagblad, krant, nieuws- of weekblad, tijdschrift of nieuwszender (al of niet in digitale vorm of online). 

5.5.  Schendingen door de Klant op de bepalingen van dit artikel zullen aanleiding geven tot passende maatregelen en vorderingen tot schadevergoedingen door BeWolved met inbegrip van alle gerechtskosten, kosten van (technische) bijstand en onverminderd de toepassing van de overige sancties die BeWolved ter beschikking staan uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de wettelijke regels terzake. 

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde instanties 

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen BeWolved en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. 

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen BeWolved en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van BeWolved. 

 

Artikel 7. Bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van coachingstraject – GDPR 

De gegevens van uw onderneming en uw persoonsgegevens worden verwerkt door BeWolved vof. 
Van de coachees verwerken we persoonsgegevens.  Dit zijn de gegevens die u tijdens coaching sessies of trainingen aan de coach van BeWolved hebt bezorgd. 
Deze persoonsgegevens kunnen omvatten: naam, contactgegevens, alsook eventueel gezondheidsgegevens om een beter beeld te krijgen op een eventuele problematiek of achtergrond en om dus zo gerichter te kunnen ondersteunen. 
Ten behoeve van de ondersteuning van een coaching traject maken we tevens gebruik van reflectieverslagen waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgeslagen.  Hiervoor geeft u uw uitdrukkelijke toestemming bij het akkoord van de offerte.

In het kader van uw coaching en/of trainingstraject informeren wij u dat uw persoonsgegevens conform de GDPR-wetgeving worden verwerkt.
Inzonderheid wijzen we u op uw rechten: 

 • We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode tot maximaal 1 jaar na de laatste sessie.  Na deze periode worden al uw verwerkte persoonsgegevens bij ons vernietigd.
   
 • Tijdens het coachings- of opleidingstraject, tot op het ogenblik van de vernietiging van de persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, een kopie op te vragen, uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, voortijdig te laten vernietigen.
  Tijdens deze zelfde periode kan u eveneens bezwaar aantekenen of een beperkte verwerking van de persoonsgegevens eisen. 
 • U kan alleen van deze rechten gebruik maken door middel van een schriftelijke aanvraag, te verzenden naar de maatschappelijke zetel van BeWolved vof of per email op info@bewolved.be
   
 • De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit (bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart).  Wanneer wij van oordeeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u en behouden wij ons het recht voor om niet in te gaan op uw aanvraag tot u voldoende bewijs kan afleveren.
   
 • Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Artikel 8. Varia 

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang. 

 

Hebt u vragen voor ons? Neem contact op met onze wolfpack!

Ontdek onze diensten en investeer in werkbaar werk en het welzijn van jouw medewerkers door middel van de werkbaarheidscheques.

Onze wolfpack staat klaar voor jou, of je bedrijf.